• Dokumenty

     • mLegitymacje

     • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019.1700 ze zm.) szkoły mają możliwość wydania mLegitymacji szkolnej

      mLegitymacja jest częścią aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja ta pozwoli pobrać mLegitymację na telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydawanych przez szkołę.

      Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcje i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej. Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

      • Potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły
      • Skorzystać ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji

      Kolejność działań, aby otrzymać dostęp do m-Legitymacji:

      1. Pobrać wniosek, wypełnić i złożyć w sekretariacie.
      1. Wysłać wiadomość na adres mailowy: m-legitymacja@zmichowska.pl, w treści napisać imię, nazwisko, klasę i załączyć zdjęcie. Plik ze  zdjęciem  musi   posiadać rozszerzenie: .jpeg lub .jpg i być nie większy niż 5 MB oraz o wymiarach nie mniejszych niż 492×633 piksele.  Zdjęcie powinno być wykonane: na jasnym tle, w dobrej ostrości, twarz ma zająć 70-80% zdjęcia, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnym szkłem, patrząc na wprost.
      2. Uczeń zostanie poinformowany przez Librusa o wygenerowaniu QR i jednorazowego kodu aktywacyjnego.
      3. Po odbiór uczeń zgłasza się do sekretariatu szkoły lub wskazanego pracownika szkoły z ważną legitymacją w wersji papierowej.

      Regulamin_mLegitymacja.pdf

       

      mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

      1. na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia,
      2. z powodu utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej,
      3. utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja,
      4. w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły