Logo

Zamówienia publiczne

"Otwarty konkurs ofert" dotyczący specjalistycznych zajęć z zakresu profilaktyki na rok szkolny 2019/2020. Zapotrzebowanie szkoły:

  • profilaktyka wykluczenia społecznego (w tym osoby z niepełnosprawnością)
  • budowanie relacji w grupie, komunikacja
  • profilaktyka uzależnień
  • profilaktyka zachowań agresywnych i przemocy, w tym cyberprzemocy
  • budowanie poczucia własnej wartości i dobrej samooceny
  • propagowanie zdrowego stylu  życia- radzenie sobie z trudnymi sytuacjami napięcia emocjonalnego, profilaktyka zaburzeń odżywiania, profilaktyka depresji.

Oferta powinna zawierać:

a) informację o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o finansowanie - firmach, organizacjach pozarządowych,
b) grupę docelową- odbiorcy zajęć
c) opis oferty 
d) kosztorys
e) cv osób odpowiedzialnych za przeprowadzone zajęcia, posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Oferty należy składać do dnia 30 maja 2019 r. w Wydziale Sportu i Spraw Społecznych.