Logo
II etap okręgowy (realizowany w szkole lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu).
II etap składa się z zadań sprawdzających sprawność posługiwania się językiem angielskim, wymaga wykorzystania umiejętności również z innych dziedzin. 

I część to test, który uczestnicy wypełniać będą on-line. Test składać się będzie z kilku pytań na łączną sumę 75 punktów, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. 

II część to przygotowanie i przesłanie do Komitetu Głównego pracy stanowiącej prezentację wyników zrealizowanego projektu na wybrany przez uczestnika temat. Praca powinna być przygotowana samodzielnie. Tematy pracy i ewentualnej szczegółowe wytyczne dotyczące zarówno wykonania jak i przesłania pracy, zostaną umieszczone na stroniewww.ojag.wsjo.pl do piatku 13.02.2015. Za pracę będącą II częścią II etapu będzie można otrzymać maksymalnie 30 punktów. Do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę i uzyskały, co najmniej 90% sumy możliwych do zdobycia punktów. 

Wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu 5 dni od dnia zakończenia II etapu. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).
 
Link do strony internetowej Olimpiady: http://www.ojag.wsjo.pl/

Z poważaniem,

Zespół Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.
 
We czwartek 26 lutego o godz. 13.40 odbędzie się zebranie dla osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu. (sala 10).