Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.zmichowska.pl

XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, (Dz. U. 2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zmichowska.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

3. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

4. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Makara, sekretariat@zmichowska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 506-894-720. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Liceum niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Liceum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Liceum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej znajduje się w trzech połączonych ze sobą kamienicach w kwadracie ulic: Klonowa, Flory, Bagatela, Plac Unii Lubelskiej. Dojście piesze do budynku możliwe jest od ulicy Belwederskiej ulicą Klonową lub od Placu Unii Lubelskiej ulicą Klonową. Trasą tą można również dojechać samochodem pod budynek szkoły. Szkoła nie posiada własnego parkingu. Istnieje możliwość zaparkowania samochodem w strefie płatnego parkowania znajdującej się na ulicy: Klonowej, Bagatela oraz Flory.

Najbliższe przystanki tramwajowe:

1. Plac Unii Lubelskiej 05 – kierunek Rakowiecka:
- linie: 4, 10, 14, 15, 18, 35

2. Plac Unii Lubelskiej 06 – kierunek pl. Zbawiciela:
- linie: 4, 10, 14, 15, 18, 35.

Najbliższe przystanki autobusowe:
1. Plac Unii Lubelskiej 01 – kierunek Rakowiecka:
- linie: 138, 222

2. Plac Unii Lubelskiej 02 – kierunek rondo Jazdy Polskiej:
- linie: 131, 138, 501

3. Plac Unii Lubelskiej 03 – kierunek Waryńskiego:
- linia: 222

4. Plac Unii Lubelskiej 04 – kierunek Marszałkowska:
- linia: 222

5. Plac Unii Lubelskiej 07 – kierunek Spacerowa:
- linie: 119, 131, 167, 168, 501, 519, 522

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Do budynku szkoły prowadzi wejście główne znajdujące się przy ul. Klonowej 16 usytuowane w linii chodnika, posiadające jeden stopień o wysokości 13 cm. Wejście główne posiada hol, w którym znajduje się tablica informacyjna zawierająca streszczenie rozkładu pomieszczeń w budynku szkoły.
Interesanci mogą również otrzymać niezbędne informacje od osób stale dyżurujących w holu budynku.
Budynek szkoły posiada cztery kondygnacje nie wyposażone w windę ani platformy przyschodowe.
Szkoła nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych oraz szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
Do szkoły można wejść z psem asystującym.
Ewakuacja z budynku odbywa się przez trzy wyjścia ewakuacyjne. Budynek nie jest wyposażony w maty oraz krzesła do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych.